List of active policies

Name Type User consent
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ Site policy All users
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ ÖĞRENCİ AÇIK RIZA METNİ Site policy All users

Summary

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

 UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ


BEYKENT UNIVERSITY

 PRIVACY NOTICE FOR STUDENTS REGARDING THE DISTANCE EDUCATION PROCESS


Full policy

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Beykent Üniversitesi (bundan böyle “ÜNİVERSİTE’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.

Öğrenci sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

1-     Veri Sorumlusu Hakkında

KVK Kanunu uyarınca üniversite olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz.

2-     İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz; 

·        Ad /Soyad, E-Posta Adresi, İletişim Numarası,

·        Görsel ve İşitsel Kayıtlar,

·        Derse Devam Durumu,

·        Erişim log kayıtları: (IP adresi, MAC adresi, hedef IP, port bilgileri, erişim tarihi/saati).

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

KVK Kanunu’nun 5/1. Maddesinde öngörülen; ‘’Açık rızanın alınması’’,

KVK Kanunu’nun 5/2. Maddesinde öngörülen;

a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,

ç)  “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,

d) “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,

e) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,

 f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

işleme şartına dayalı olarak,

Eğitim öğretim faaliyetlerimiz kapsamında verdiğimiz eğitimler ile ilgili uzaktan erişim çerçevesinde sunduğumuz ders, webinar, kurs ve seminerlere öğrenci sıfatıyla katılımınız çerçevesinde şu amaçlarla kişisel verilerinizi işliyoruz;

o Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bahsi geçen ders, seminerlerin planlanması, organizasyonu ve yerine getirilmesi, bu kapsamda;

Uzaktan öğrenme ve öğretme konusunda eğitim programına katılımınızın sağlanması,

Eşzamanlı derslerin planlanmış zaman dilimleri içerisinde yapılması,

Derse devam durumlarının takip edilmesi,

o İstatistiksel amaçlarla ve gerekli organizasyonun yapılabilmesi öğrenci sayısının belirlenmesi,

o Uzaktan eğitim faaliyetlerin denetlenebilmesi,

o Çevrimiçi (online) sınav süreçlerinin yürütülebilmesi,

o Uzaktan eğitim ile ilgili olarak olası hukuksal süreçlerde üniversitemizin hak ve menfaatlerinin korunabilmesi,

o SMS ve e-posta vb. gibi elektronik iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim ile ilgili iletişim kurulabilmesi,

o Sınav süreçlerinin fiziki ya da çevrimiçi (online) olarak planlanması ve organize edilmesi,

o Eşzamanlı derslerin planlanmış zaman dilimleri içerisinde yapılması, derslere katılmayan ya da tekrar yaparak dersi pekiştirmek isteyen öğrencilerin yararlanması için derslerin kayıt altına alınmasının sağlanması

amaçlarıyla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde imha edilecektir.

3-     Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVK Kanunu’nun 8. Maddesi kişisel verilerin aktarılması kenar başlığını taşımakta olup, maddenin ikinci fıkrası gereğince Kanun’un 5/2. Ve 6/3. maddelerinde belirtilen koşulların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin aktarılabilmesi mümkündür. Bu maddede belirlenen haller şunlardır:

Kişisel veriler yönünden:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Belirttiğimiz nedenlerden birinin bulunmaması halinde ise kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında aktarılması mümkün olacaktır.

İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemekte olduğundan bu kişisel verileriniz aktarıma konu olmayacaktır.

Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla yurtiçinde bulunan bir sunucuya depolanması yahut ilgili eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezai soruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel verileriniz uzaktan eğitim ve çevirim içi sınav faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi yahut herhangi bir uyuşmazlık meydana gelmesi halinde delil olarak kullanılması amaçları dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

Yabancı Diller Yüksekokulunda derslerimiz ve sınavlarımız aşağıdaki sistem üzerinden yürütülmektedir:

Zoom Sistemi: Sunucuları yurtdışında bulunan Zoom sistemi üzerinden çevrimiçi (online) dersler ve sınavlar yürütülecek olup, yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda sunucuları yurtiçinde bulunan Moodle sistemine bu dersleri kaydedeceğiz. Sunucuları yurtiçinde bulunan Moodle sisteminde depolanan veriler, yalnızca söz konusu derslerin içeriğine erişmesi uygun bulunan kişilerle paylaşılacaktır. Bu kapsamda söz konusu aktarım yalnızca açık rıza vermeniz halinde yapılacaktır.

 

İlgili işleme ve aktarma faaliyetleri yapılırken, kişisel verilerin güvenlik ve mahremiyetinin sağlanması amacıyla teknik imkanların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.  

 

Uzaktan eğitime ve çevirim içi sınava katılan öğrenci olan üçüncü kişiler yalnızca ad ve soyad bilginizi görüntüleyebilir. Buna ek olarak görsel ve işitsel verilerinizi alenileştirdiğiniz ölçüde bu verilerinize erişebilirler. Bu noktada tarafımızca herhangi bir aktarım yapılmamakta olup, bu şekilde diğer öğrencilere ait kişisel verilere erişen kişilerin bu nedenle bireysel sorumlulukları olacağını, Üniversitemizin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını hatırlatmak isteriz.

4-     Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz Zoom sistemi aracılığı ile elektronik ortamda otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilir.

Ayrıca uzaktan eğitim faaliyetlerinin kaydedilmesi vasıtasıyla görsel ve işitsel verileriniz elde edilecektir.

5-     İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.beykent.edu.tr internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘Beykent Üniversitesi, Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Cd. No:19, Sarıyer/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kvkk@beykent.edu.tr e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu beykentunv@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.beykent.edu.tr internet adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla.

Beykent Üniversitesi 

Adres: Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Cd. No:19, Sarıyer/İstanbul

Tel: 444 19 17

E-Posta: kvkk@beykent.edu.tr

 


 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Uzaktan Eğitim Süreci Öğrenci Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.

 


 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Uzaktan Eğitim Süreci Öğrenci Aydınlatma Metninde açıklanmış olan kısımlardan aşağıda belirttiğim hususlarda tarafıma daha detaylı açıklama yapılmasını talep ediyorum.

Taleplerinizi buraya yazınız:

 

 

İlgili Kişi

Adı Soyadı

:

 

Tarih

:

 

İmza

:

 

 

Pursuant to the Personal Data Protection Law No. 6698 (hereinafter referred to as “PDP Law”), Beykent University (hereinafter referred to as “UNIVERSITY”) shall be the data controller on the grounds that it processes your personal data.

Since you are one of our students, we process your personal data, and thus render you a data subject, in the ways detailed below and within the limits and framework as prescribed by the relevant legislation. As Article 10 of the Law which regulates the Obligation of Data Controller to Inform obliges the data controllers to inform the natural persons whose personal data they process about some issues, we would like to explain how we process the personal data collected.

1-     Data Controller

In accordance with the PDP Law, Beykent University, as the Data Controller, may process, disclose or transfer your following personal data, for a period of time deemed necessary, for the purposes detailed below and within the scope of the principles set out in the relevant legislation.

2-     Personal Data Processed, Legal Grounds, and Purposes of Processing

Following are your Personal Data to be processed: 

·        Full name, e-mail address, contact number,

·        Audio-visual recordings,

·        Course attendance,

·        Access log records: (IP address, MAC address, target IP, port data, access date/time).

Your personal data collected shall be processed in compliance with the following fundamental principles set out by the PDP Law: “a) Lawfulness and fairness, b) Accuracy, and where necessary, keeping up to date, c) Processing for specified, explicit and legitimate purposes, d) Adequacy, relevance and limitation to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed, and e) Storing for no longer than the period laid down by the relevant legislation or the period required for the purposes for which the personal data are processed”.

Based on the following conditions for processing personal data set out in Article 5/1 of the PDP Law: “Personal data may be processed upon explicit consent of the Data Subject.”; and

Based on the following conditions for processing personal data set out in Article 5/2 of the PDP Law:

a) “It is expressly prescribed by the laws.”;

d) It is necessary for fulfilment of a legal obligation by the data controller;

e) “Personal data have been made public by the data subject himself/herself.”;

f) “Data processing is necessary for the establishment, exercise or protection of a right.”, and

g) Data processing is necessary for the legitimate interests pursued by the data controller, provided that this processing shall not violate the fundamental rights and freedoms of the data subject”

we shall process your data, obtained from your participation as a student in our courses, webinars, educational trainings, and seminars prepared as part of our education and training activities, for the following purposes;

 

o Planning, organising and conducting the educational activities and the said courses and seminars, and accordingly ensuring:

o  Your participation in the distance learning and education programme,

o  Administering concurrent courses within the planned period of time,

o  Tracing student attendance,

o Determining the number of students for statistical purposes and to make the necessary organisational arrangements,

o Supervision/audit of distance education activities,

o Administration of online examinations,

o Protection of our University’s rights and interests in case of a possible judicial process arising from distance education practices,

o Establishing communication via different means of communication such as SMS and e-mail on cases regarding distance education,

o Planning and organising the on-site or online examinations,

o Delivering synchronous courses within the planned period of time, and recording those courses and providing their asynchronous recordings to the students who cannot attend or those who wish to revise the courses to improve their knowledge,

Your personal data shall be processed for the above purposes; however, when the relevant purpose of storing the data no longer exists and there is no judicial or legal obligation to store the data any longer, the data shall be destroyed.

3-     Transfer of Personal Data

Article 8 of the PDP Law bears the marginal note “Transfer of Personal Data”, and pursuant to Paragraph 2 of the same Article, personal data may be transferred without seeking explicit consent of the data subject in the presence of one of the conditions set out in Articles 5/2 and 6/3 of the Law. The said conditions are detailed below.

Personal data may be processed without seeking the explicit consent of the data subject where:

a) It is expressly prescribed by the laws;

b) It is necessary for fulfilment of a legal obligation by the data controller;

c) Personal data have been made public by the data subject himself/herself;

d) Data processing is necessary for the establishment, exercise or protection of a right; and

e) Data processing is necessary for the legitimate interests pursued by the data controller provided that this processing shall not violate the fundamental rights and freedoms of the data subject.

In the absence of any of the reasons above, however, your explicit consent shall be sought to transfer your personal data.

Since special categories of your personal data are not processed within the scope of the activity mentioned in this Privacy Notice, they are not subject to data transfer.

Transfer of your personal data can be exemplified as follows: Storing of the collected personal data on a local server for the purpose of storage, initiating an administrative or criminal investigation based on a dispute within the scope of the relevant educational and training activities, or submitting the collected personal data to the relevant public institutions and organisations in the event of a litigation. Within this scope, if requested, your personal data can be transferred to the public institutions set out by the laws (including but not limited to the Ministries and Presidential Boards) within the objectives and limitations stipulated in the law.

Unless it is necessary for carrying out distance education activities including the administration of online exams, and/or for fulfilling our legal obligations, or it is necessary to use it as an evidence in the event of a conflict, your personal data shall not be transferred to any third persons, institutions or organisations.

Courses and exams at the School of Foreign Languages are administered online through the below-mentioned system:

The Zoom System: Online courses and exams are carried out by means of the Zoom System, whose servers are located in other countries, and the said courses are recorded and shared for the above-mentioned purposes on the Moodle system, whose servers are located in Turkey. The data stored on the Moodle system, whose servers are located in Turkey, are shared only with the persons who are eligible to have access to the records of course contents. Accordingly, the personal data shall only be transferred upon explicit consent of the Data Subject.

 

In order to ensure the data security and privacy, administrative and technical measures are taken to a reasonable extent permitted by the technical possibilities while carrying out data processing and transferring activities.  

 

Third-party students who attend distance learning courses and online exams can only display your full name. Your audio-visual data will only be accessible by them to the extent that you have made the data public. We hereby would like to remind you that we do not transfer your personal data, and the persons accessing your personal data shall thus bear individual responsibility, meaning our University shall not accept any responsibility whatsoever.

4-     Data Acquisition Methods

Your personal data can be collected automatically or non-automatically on the electronic platform via the Zoom System.

Your audio-visual data will also be obtained through online recording of the distance education activities.

5-     What are Your Rights as Data Subject Stated in Article 11 of the PDP Law?

Pursuant to Article 11 of the PDP Law, as a natural person whose personal data are processed, you have right to:

o  Learn whether your personal data are processed or not,

o  To request information if the data is processed,

o  To learn the purpose of processing personal data, and learn whether it is used for the intended purpose or not,

o  Learn whether your personal data are transferred to the third parties in Turkey or abroad, and learn about the third parties if your data have been transferred to them,

o  To demand correction in case of incomplete or incorrect processing of their personal data, and accordingly, request notification of correction to the third persons to whom personal data is transferred,

o  Request the erasure or destruction of your personal data despite being processed in compliance with the provisions of the PDP Law and other relevant laws in the event that the reasons for the processing no longer exist; and request reporting of such operations to the third parties to whom your personal data have been transferred,

o  If the results of processed data analysed exclusively through automatic systems are against them, to object to the results, and

o  Claim compensation for the damage arising from the unlawful processing of your personal data.

You can submit your request regarding your above-mentioned rights by filling the Data Subject Application Form on www.beykent.edu.tr and adding into this form your personally identifiable information, and your explanation about the rights you wish to enjoy as stated in Article 11 of the PDP Law. After filling the form, you must hand in or send a signed copy of the form with your personally identifiable information documents to the address ‘Beykent Üniversitesi, Ayazağa Mahallesi, Hadım Koruyolu Cd. No:19, Sarıyer / İstanbul’ through a notary, or any other methods stated in the PDP Law, or send the relevant securely e-signed form to the address kvkk@beykent.edu.tr or beykentunv@hs01.kep.tr. For more information about the means, methods, and content of application, you can read the text about “The Exercise of Rights of Data Subject Pursuant to the PDP Law” on our website www.beykent.edu.tr.

As “Data Controller”, we hereby inform you about these matters in accordance with the PDP Law.

Respectfully yours,

Beykent University 

Address: Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Cd. No:19, Sarıyer / İstanbul

Tel: 444 19 17

E-mail: kvkk@beykent.edu.tr

 


 

I have read and understood the Privacy Notice for Students Regarding the Distance Education Process Pursuant to the Personal Data Protection Law No. 6698.

 


 

I request a more detailed explanation about the below-mentioned matters specified in the Privacy Notice for Students Regarding the Distance Education Process Pursuant to the Personal Data Protection Law No. 6698

Please write your requests here:

 

 

Data Subject

Full Name

:

 

Date

:

 

Signature

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Summary

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ ÖĞRENCİ AÇIK RIZA METNİ


BEYKENT UNIVERSITY

EXPLICIT CONSENT FORM FOR STUDENTS

REGARDING THE DISTANCE EDUCATION PROCESSFull policy

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) kapsamında Beykent Üniversitesi (bundan böyle “ÜNİVERSİTE’’ olarak ifade edilecektir) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu kapsamında yer verilen diğer işleme şartlarına uygun olan (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, aşağıda belirtilmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

 

 

Üniversite tarafından “KVK Mevzuat Uyarınca Uzaktan Eğitim Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildim.

İşbu açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi, bu durumda talebimi size aydınlatma metninde tarafıma sunulan yollardan biri ile iletebileceğimi biliyorum.

 

·      Eğitim ve öğretim faaliyetlerine öğrenci olarak uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla sunduğum canlı ders ve online sınav sırasında erişilebilir olduğu ölçüde ad, soyad, e-posta adresim ile görsel ve işitsel kayıtlarımın yurtdışında bulunan Zoom sistemi sunucularına aktarılmasına,

 

                                                      Açık rıza veriyorum.                         Açık rıza vermiyorum.             

 

 

 

 

İlgili Kişi

Adı Soyadı

:

 

Tarih

:

 

İmza

:

 

 

In accordance with the Personal Data Protection Law No. 6698 (hereinafter referred to as “PDP Law”), as Beykent University (hereinafter referred to as “UNIVERSITY”), acting as the Data Controller, we kindly request your explicit consent for processing and/or transferring your below-specified personal data for conditions other than those specified in and deemed appropriate for data processing by the PDP Law (e.g. if prescribed by law or required for the performance of the contract):  

 

 

I have been informed by the University through “Privacy Notice for Students Regarding the Distance Education Process Pursuant to the Personal Data Protection Law”.

I have also been informed that I am entitled to revoke this explicit consent at any time, and that I have the right to report this wish to you by using any type of means listed in the Privacy Notice.

 

 

I hereby declare that

 

                                                     I give consent                              I do not give consent               

 

 

·      To the transfer of my personal data (where accessible or visible) including first name, last name, e-mail address, and audio-visual recordings that were taken during the live courses and online exams to the Zoom system whose servers are located in other countries.

 

 

 

Data Subject

Full Name

:

 

Date

:

 

Signature

: